Regulamin Programu Partnerskiego

1. Usługa Programu Partnerskiego jest świadczona przez NOYRAS LTD z siedzibą w Londynie,
Company numer: 08402628, adres: Craven House, 40-44 Uxbridge Road, London, United
Kingdom, W5 2BS, dalej: „NOYRAS LTD”.
2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim
NOYRAS LTD.
3. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa
handlowego.
4. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera w NOYRAS LTD na stronie:
www.atmalife.bio oraz akceptację regulaminu.
5. NOYRAS LTD zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do
programu oraz odmowy udziału w Programie bez podawania przyczyny.
6. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty NOYRAS LTD
poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz linków
partnerskich do serwisu NOYRAS LTD znajdującego się na stronie: www.atmalife.bio
7. W ramach Panelu Partnera, NOYRAS LTD udostępnia Partnerowi statystyki Programu
Partnerskiego, m.in. ilość odwiedzin z linków partnerskich oraz naliczane prowizje, które są
podstawą rozliczeń pomiędzy NOYRAS LTD, a Partnerem.
8. Po zakupie produktów NOYRAS LTD przez poleconego Klienta przez link partnerski, Partnerowi
zostanie naliczona prowizja.
9. Po zakupie produktów NOYRAS LTD przez poleconego Klienta, Klient zostanie przypisany do
Partnera, a Partner otrzyma dodatkowe wynagrodzenie przy każdym następnym zakupie tego
Klienta.
10. Partnerowi prowizja nie przysługuje, w następujących przypadkach:

a. Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie bezpośrednio w serwisie NOYRAS LTD
przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego.
b. Klient zwróci Produkt.
c. Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.

11. Wysokość rozrachunków, w tym prowizji za polecenie Klienta oraz dokonywane przez niego
kolejne zakupy została określona w Panelu Partnera.
a. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy
rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być
zaakceptowana przez Partnera i NOYRAS LTD w formie pisemnej lub e’mailowej
pod rygorem nieważności.
b. Wysokość prowizji może być ustalana przez NOYRAS LTD indywidualnie dla
każdego Produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.

12. Prowizje należne Partnerowi i zgormadzone przez niego podlegają sumowaniu na jego koncie i
są dostępne w Panelu Partnera. Rozliczenie środków zgromadzonych w ramach należnej prowizji
następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Strony za minimalną kwotę do wypłaty uznają:
100,00 zł netto.
13. Ze względu na politykę zwrotów, która zapewnia klientom 14 dni na zwrot produktów i otrzymanie
pełnego zwrotu kosztów, prowizje będą wypłacane z miesięcznym opóźnieniem względem daty
faktycznej sprzedaży.
14. Zestawienie prowizji przygotowane przez NOYRAS LTD stanowi jedyną podstawę do
wystawienia faktury VAT/Rachunku przez Partnera oraz wypłaty należnego mu wynagrodzenia.
15. Wynagrodzenie będzie wypłacane Partnerowi w ciągu 14 dni od daty przesłania zgłoszenia o
chęci dokonania wypłaty prowizji przez formularz zamieszczony w Panelu Partnera.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym lub na konto PayPal.
16. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT w
terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wysokości należnej mu prowizji lub otrzymania na
rachunek bankowy należnych mu środków pieniężnych.

17. Partner, który jest osobą fizyczną wystawia NOYRAS LTD rachunek wskazujący wysokość
należnej mu prowizji. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym
zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
18. W przypadku rezygnacji z dalszego udziału w Programie Partnerskim prowizje należne
Partnerowi zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone Partnerowi. Dzień
rezygnacji z dalszej współpracy jest ostatnim dniem jakichkolwiek zobowiązań NOYRAS LTD
względem Partnera z tytułu należnych mu prowizji oraz wszelkich innych roszczeń.
19. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez
formularz kontaktowy umieszczony na stronie NOYRAS LTD.
20. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, a Partner zostanie
poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
21. NOYRAS LTD zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym
czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem na
adres e-mail podany w koncie Partnera. NOYRAS LTD zastrzega sobie prawo do zawieszenia
Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Informacja o
zawieszeniu Programu zostanie przekazana na adres e-mail podany w koncie Partnera.
22. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, NOYRAS LTD wszelkie zgromadzone
prowizje należne Partnerowi na dzień zakończenia działalności zsumuję oraz wypłaci Partnerowi
bez względu na ich wysokość.
23. Udział w Programie Partnerskim nie podlega cesji praw, zwłaszcza praw i obowiązków Partnera,
nie podlegają one sprzedaży ani zbyciu lub obciążeniu w żaden inny sposób, w stosunku do
wszelkich osób trzecich, w tym pomiędzy Partnerami.
24. Partner zobowiązuje się przestrzegać dobrych obyczajów kupieckich, oraz powstrzymania się od
wszelkich czynności, które miały by prowadzić do uzyskania prowizji lub jej podwyższenia, a w
szczególności zobowiązuje się do:
a. niezakładania dodatkowych kont na swoje lub inne dane w celu uzyskania prowizji,
b. niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
c. niewprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług NOYRAS LTD,
d. nie stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy
NOYRAS LTD (także w zmodyfikowanej formie) lub nazw produktów NOYRAS LTD,
e. nieoferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
f. nieoferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub
zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
g. niemanipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy
użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,
h. nieużywania nazwy NOYRAS LTD (także w zmodyfikowanej formie) w nazwach
swoich domen.
Wszelkie w/w działania, jak również wszelkie inne nieuczciwe praktyki będą skutkowały
natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera, anulowaniem zgromadzonych prowizji oraz
zakończeniem współpracy. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, Partnerowi nie
przysługują względem NOYRAS LTD żadne roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytułu nie
wykonania lub wadliwego wykonania umowy.
25. O zmianach organizacyjno – technicznych dotyczących funkcjonowania Programu
Partnerskiego, NOYRAS LTD będzie informował Partnera na adres e-mail podany w koncie
Partnera.
26. NOYRAS LTD nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadkach spowodowanych zdarzeniami o
charakterze siły wyższej, jak również z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na
których zachowania nie ma on wpływu. NOYRAS LTD nie ponosi również odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
komputerowego.
27. NOYRAS LTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera
względem osób trzecich lub jego kontrahentów.

28. Partner na podstawie przystąpienia do niniejszego Programu nie posiada żadnego umocowania
do działania w imieniu NOYRAS LTD.
29. Partner nie może w imieniu NOYRAS LTD zaciągać żadnych zobowiązań oraz wykorzystywać
nazw, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych stanowiących własność NOYRAS LTD, w
jakiejkolwiek formie oraz na jakimkolwiek polu eksploatacyjnym, z wyłączeniem wyraźnie
przyznanych w ramach Programu uprawnień.
30. RODO: Zgoda i informacja na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym, zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej:
RODO) – informuję że:
A. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe: bezpośrednio od Państwa w wyniku
przystąpienia przez Państwa do Programu Partnerskiego NOYRAS LTD za pośrednictwem strony:
www.atmalife.bio .
B. Dokładne dane administratora to: NOYRAS LIMITED z siedzibą pod adresem: NOYRAS
LTD, 20 Kentish Town Road, Grand Union House, NW1 9NX LONDON, United Kingdom, NIP
PL: 5263135088, Adres korespondencyjny: Info@atmalife.bio – zwany dalej
„Administratorem”.
C. Cel: Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w związku z przystąpieniem przez
Państwa do Programu Partnerskiego, przez czas niezbędny do jej realizacji oraz przez czas, w
jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie 3,5 roku
od dnia zawarcia Umowy. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla
statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy
lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu
rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany
jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
D. Państwa Prawa: Informuję nadto, że:
1 przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także o prawie do przenoszenia danych.
2 jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z
naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3 w każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych –
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
E. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Przystępując do Programu Partnerskiego z Administratorem i przekazując mu swoje dane
osobowe, w celu jej realizacji niniejszym wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
swoich danych osobowych:
1) w celach marketingowych i statystycznych, w tym zwłaszcza do realizacji celów
Programu Partnerskiego, a także realizacji wzajemnych obowiązków Administratora i
Partnera, jak np. sprzedaż, naliczanie prowizji, etc.
2) poprzez udostępnienie ich osobom trzecim, w tym zwłaszcza podmiotom powiązanym
oraz klientom na rzecz których Administrator świadczy usługi marketingowe, jak np.
organizacja akcji promocyjnych, konkursów, wydarzeń itd. – a także dalsze przetwarzanie
przez owe osoby w celach marketingowych i statystycznych.
3) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907) –
wyrażam zgodę na używanie przez Administratora – telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego. Obejmuje

to zwłaszcza nawiązywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie wiadomości SMS i MMS, oraz
korespondencji e’mail, itd.
F. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator informuje, iż Państwa
dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem zewnętrznej księgowości oraz
podmiotów kurierskich, za pośrednictwem których odbywa się dostarczenie korespondencji
pomiędzy Stronami niniejszej Umowy.
Przystąpienie do Programu Partnerskiego przez Partnera, jest równoznaczne ze złożeniem
następującego oświadczenia woli:
Niniejszym Partner oświadcza, iż zapoznał się z treścią punktu 29 niniejszego Regulaminu
Programu Partnerskiego i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez: NOYRAS
LTD .