Regulamin

Definicje:

1) Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Klienta możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu nazwy i hasła (logowanie).
2) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób pomiędzy 13, a 17 rokiem życia do zawarcia jakiejkolwiek umowy niezbędne jest potwierdzenie ze strony jej prawnych opiekunów) albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
4) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: atmalife.bio, za pośrednictwem której Klient może zawierać Umowę sprzedaży Towarów.
5) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.
6) Sprzedawca – NOYRAS LIMITED z siedzibą pod adresem:

NOYRAS LTD
20 Kentish Town Road, Grand Union Hous

NW1 9NX LONDON, United Kingdom

7) Towar – każda rzecz jaka została przedstawiona w Serwisie w celu jej sprzedaży.
8) Umowa sprzedaży Towaru – umowa sprzedaży dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
9) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Warunkach oraz za pośrednictwem Serwisu. Należy do nich zapewnienie Klientowi możliwości: (a) zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu oraz (b) założenia oraz posiadania Konta. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo na czas nieoznaczony wraz z korzystaniem przez Klienta z funkcjonalności Serwisu, a w przypadku Konta wraz z Rejestracją.
10) Warunki – niniejszy dokument.

I. Przedmiot Warunków.

1.1. Warunki regulują: (a) zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu oraz (b) zasady świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług.

II. Zasady świadczenia Usług w Serwisie.

2.1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach.
2.2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
(a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub (b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies, Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli.

2.3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:
a) utrzymania sesji Klienta;
b) dostosowania Serwisu do potrzeb Klienta;
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz
d) w celach marketingowych Sprzedawcy.
2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
2.5. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Klientów (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

III. Umowa sprzedaży Towaru.

3.1. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z momentem naciśnięcia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej w ramach ścieżki zakupowej jako „KUP TERAZ”, a w przypadku płatności z wykorzystaniem systemu PAYPAL przez naciśnięcie funkcjonalności oznaczonej jako „Zapłać teraz”. Umowa nie obowiązuje w przypadku braku uiszczenia faktycznej płatności. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Przedmiot umowy zostanie określony na ostatnim etapie ścieżki zakupowej.
3.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad prawnych i fizycznych. Gwarancji na Towar może ewentualnie udzielić tylko jego producent.
3.3. Dostarczenie Towaru zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym otrzymano wynagrodzenie za Towar.
3.4. Towary są dostarczane przesyłką kurierską, a w przypadku zamówień hurtowych w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania zamówienia. Obowiązuje brak ograniczeń w zakresie państw do jakich może zostać dokonana dostawa Towarów.
3.5. Płatność za Towary może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych na początku procesu składania zamówienia. Cena Towaru powinna zostać uiszczona przez Klienta niezwłocznie wraz ze złożeniem zamówienia na dany Towar. Wszystkie płatności dokonywane są w walutach: złoty polski według kursu obowiązującego w banku obsługującym Klienta.
3.6. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów oraz ich dostawy należy składać na adres poczty elektronicznej info@atmalife.bio Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż jeden (1) miesiąc licząc od dnia jej doręczenia do Sprzedawcy. O wyniku reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

IV. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru.

4.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru jaka została zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni). Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem może przesłać na adres poczty elektronicznej info@atmalife.bio lub adres korespondencyjny Sprzedawcy: NOYRAS LIMITED z siedzibą pod adresem:

NOYRAS LTD
20 Kentish Town Road, Grand Union Hous

NW1 9NX LONDON, United Kingdom

4.2. Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru Klient będący Konsumentem ponosi następujące koszty: (a) koszt zwrotu Towaru (zwrotnej przesyłki); (b) jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
4.3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem że Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.4. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej Serwisu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument).
4.5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia Sprzedawcy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

V. Rejestracja.

Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług.
5.1. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, a także do zachowania w tajemnicy hasła do Konta oraz nieudostępniania go innym osobom.
5.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za: (a) treść podanych przez siebie danych, (b) wybór hasła do Konta oraz (c) ujawnienie innym osobom swojego hasła do Konta.
5.3. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu posiadającej zdolność prawną jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej oświadcza, że jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu i na rzecz w/w jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej.
5.4. W trakcie korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
5.5. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość Klient może zgłaszać na adres: info@atmalife.bio
5.6. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca umożliwia:
a) uzyskiwanie informacji o Serwisie,
b) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w 5.5. powyżej
c) złożenie reklamacji dotyczącej działania Serwisu.
5.7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca (1) od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
5.8. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania.
5.9. Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez podania przyczyn i z zachowaniem 3 – dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
5.10. Sprzedawca, chcąc wypowiedzieć Umowę z terminem podanym w 5.9. powyżej, poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
5.11. Klient wypowiada Umowę, z terminem podanym w 5.9. powyżej, poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu, w ramach panelu administracyjnego Konta, dyspozycji jego usunięcia.

VI. Postanowienia końcowe.

6.1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych Warunków w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Warunków. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całej treści Warunków.
6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Anglii i Walii.
6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o zmianie Warunków Klienta w treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Klienta lub jego adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta, w trybie przewidzianym w Warunkach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Warunków uważa się, że zmiana została zaakceptowana. Żadna zmiana Warunków nie może mieć wpływu na zawarte przed momentem jej ogłoszenia oraz zastosowania Umowy sprzedaży Towarów.
6.4. Aktualna treść Warunków w języku polskim jest publikowana na stronie internetowej atmalife.bio w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
6.5. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.”
6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 r.